Zmluvy

 

ROK 2020

Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy Dátum zverejnenia
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o MU.pdf 21.01.2020

B+B projekt, s. r. o. 

Zmluva o dielo.pdf 

10.02.2020

Generali Poisťovňa, a. s. 
 

Poistka pracovný stroj - traktor.pdf 
10.03.2020

Generali Poisťovňa, a. s. 

Poistka príves.pdf 

10.03.2020

Verona Telesnická
Anna Talpašová

Kúpna zmluva z r. 2014.pdf 

08.06.2020
NASES Zmluva č. 4386 2020.pdf (685499) 16.06.2020
FÚRA s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu 29.06.2020
PREMIUM INSURANCE
COMPANY
Poistná zmluva pracovný stroj 05.08.2020
     
     
     
     
     
     
 

ROK 2019

Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy Suma v EUR
Prima banka Slovensko, a.s. PB Zmluva o bežnom  účte.pdf   
Poľnohospodárske družstvo Kapušany Zmluva č. 01 2019 o likvidácii odpadových vôd do ČOV v obci Šarišská Trstená.pdf  
effective energy
s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služby.pdf  
NATUR-PACK, a. s. Dodatok č. 2 - NATUR-PACK, a. s..pdf   
Komunálna poisťovňa, a. s. Úrazové poistenie UoZ.pdf   
Gabriela Žulková
Mária Palisková
Štefan  Palisko
 
Kúpna zmluva.pdf  
Jozef  Bečaver Zmluva č. 02 2019 o likvidácii odpadových vôd do ČOV v obci Šarišská Trstená.pdf   
Prima Banka Slovensko, a.s.
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40/008/18  Dodatok č. 1 Sar.Trstena.pdf 
 
Premier Consulting EU, s. r. o.
 
Dodatok k zmluve o dielo.pdf  
Lilly group s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb.pdf  
Prima banka Slovensko, a. s. Zmluva o termínovanom úvere_Sar.Trstena.pdf  
Ministerstvo vnútra SR Zmluva o spolupráci _Národný projekt TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II..pdf   
Ing. Marek Lipka Zmluva  
GASMONTA, s. r. o. Zmluva o dielo Oprava a rekonštrukcia MK v obci Šarišská Trstená  
EKO FBB, s.r.o. Zmluva o dielo  
MAS Šafrán, o.z. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov.pdf  
Komunálna poisťovňa, a.s. Úrazové poistenie.pdf  
PrimaBanka Slovensko, a.s. Zmluva o municipálnom úvere č. 4003019.  

 

ROK 2018

Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy  Suma v €
Pôdohospodárska platobná agentúra
 
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Č. 072PO130050 143373,97
Ministerstvo vnútra SR ZMLUVA O SPLUPRÁCI ČÍSLO ZMLUVY USVRK-OIP-2018-000768 - 115  
Pôdoshospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku3373,97

Prima banka, a.s.  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40-008-18
 
 
ŠTYL EU s.r.o  Dodatok č 1 ku KZ  
Ing. Marek Lipka Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
 
GASMONTA s.r.o.  Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie 1 etapa.
 
GASMONTA s.r.o.  Zmluva o dielo Rekonštrukcia miestnej komunikácie 2 etapa

 
PLANGAS-TRANS s.r.o.  Zmluva o dielo
 
PLANGAS-TRANS s.r.o.  Dodatok zmluvy o dielo č.1
 
Úradovňa.sk  Dodatok č. 1 k zmluve o dielo Úradovňa
 
REGIONPRESS, s.r.o.  Zmluva o prenájme tlač. zar.
 
Prima banka, a.s.  Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 40-021-18

 
Ministerstvo vnútra SR  Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci ....
 
     

  

ROK 2017

Dodávateľ/Odberateľ Názov zmluvy Suma v €
W-Ecopower, s.r.o. Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 1250,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000688007F.PDF   
VSD, a.s. Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojení do distribučnej sústavy č. 24ZVS00007068958.PDF   
GASMONTA s.r.o. ZMLUVA O DIELO.pdf 60499,32
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ZMLUVA O SPOLUPRÁCI, číslo zmluvy USVRK-OIP-2017 000538-001.PDF   
Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.PDF  10000,00
 
FEDEST, s.r.o. Zmluva o dielo - Oprava obecnej komunikácie
.PDF
11 088,00
Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 40/033/14 Dodatok č.1
.PDF
20000,00
Ing. Jana Mariňáková - POMEDIA services Dodatok č.1 k Zmluve o dielo_účtovné služby pre CHP.PDF 33,00
Kontrol STAV, s.r.o. MANDÁTNA ZMLUVA.pdf  970,00
PLANGAS-TRANS s.r.o. Zmluva o dielo - Detské dopravné ihrisko v Šarišskej Trstenej.pdf 96118,79
Pierott, n.o. Darovacia zmluva 50,00
NN Tatry Sympatia Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 50,00
MAS Šafrán. o.z. Zmluva o nájme nebytových priestorov 347,77

 

ROK 2016

Dodávateľ/Odberateľ

Názov zmluvy Suma v €
MDV a RR SR Záložná zmluva č.0087-PRB-2013-Z na nehnuteľ. vedenú na LV č.91 k.ú. Š.T.,Správa katastra PO, kt.výluč. vlast.je záložca v podieli 1ku1 k celku a to a)BD č.58 na parc.Reg.CKN č.83-3 a zast.plochy a nádvoria 232m2.PDF  62190,00
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 0,00
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 0,00
PLANGAS-TRANS s.r.o. Zmluva o dielo - Zateplenie obalových konštrukcií OcÚ Šarišská Trstená 32000,58
PLANGAS-TRANS s.r.o. Zmluva o dielo - Kanalizácia a ČOV. 132999,97
NATUR-PACK, a.s. Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 0,00
POMEDIA SERVICES, s.r.o. Zmluva o dielo - účtovné služby pre obec. 250,00
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest 0,00

 

ROK 2015

Dodávateľ / Odberateľ Názov zmluvy Suma v €
ŠFRB Záložná zmluva č.707/330/2013.PDF 245 873,44
Premier Consulting, s.r.o. Zmluva o dielo.pdf 996,00
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy.zip 20 000,00
 
S 40, s.r.o. Mandátna zmluva 800,00
UPSVAR Prešov Dohoda§12.JPG Dohoda§12 (2).JPG (963951)Dohoda§12 (3).JPG Dohoda§12 (4).JPG  0,00
W-ECOPOWER, s.r.o. Zmluva o dielo PHSR oobce.txt.pdf  2500,00
Premier Consulting EU, s.r.o. Dohoda o zrušení zmluvy. 0,00
Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o dielo č. JO 041215-1-1.PDF  896,00
Premier Consulting EU, s.r.o. Zmluva o dielo č. JO 041215-1-2.PDF  100,00

ROK 2014

Dodávateľ / Odberateľ Názov zmluvy Suma v €
Prima banka
Slovensko, a.s.
Zmluva o bežnom účte.PDF 0,00
Prima banka
Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
elektronického bankovníctva.PDF
0,00
Prima banka
Slovensko, a.s.
Zmluva o vydaní a používaní
platobnej karty.PDF
0,00
Prima banka
Slovensko, a.s.
Zmluva o Municipálnom úvere.PDF 52210,00
Farnosť sv. A. Gonzágu 
v Podhoranoch
Zmluva o poskyt.dotácie.PDF 100,00
MAZAD, s.r.o.     Zmluva o pôžičke.pdf 8000,00
ÚPSVaR, Prešov Dohoda č.90_2014_§10.PDF 0,00
ÚPSVaR, Prešov Dohoda MOS_§ 12.zip 0,00
Východoslovenská
distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy-
Zmluvy o zriadení vecného bremena.PDF
0,00
Východoslovenská
distribučná, a.s.
Zmluva o postupení práv a prevzatí
záväzkov.zip
0,00
Východoslovenská
distribučná, a.s.
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.zip 0,00
Východoslovenská
distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení žiadateľa
o pripojenie do distribučnej siete.zip
1732,50
Obec Proč Dohoda o zriadení spoloč. škol. obvodu.zip 0,00
Obec Pušovce Dohoda o zriadení spoloč.škol.obvodu.zip 0,00
Ing. Tomáš Velebír Zmluva o poskytnutí poradenských, konzultačných a inžinierskych služieb.zip 550,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Spoločné priestory BLOK B.zip 0,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Byt č.1_BLOK B.zip 0,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Byt č.2_BLOK B.zip 0,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Byt č.3_BLOK B.zip 0,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Byt č.4_BLOK B.zip 0,00
VSD, a.s. Zmluva o pripojení_Byt č.6_BLOK B.zip 0,00
DEUS Zmluva o pripojení k Informač. systému Dátového centra obcí a miest.zip 0,00
SPP, a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej siete_BLOK B.zip 216,36
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál.pdf 0,00
Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o úvere - Municipálny úver - Univerzál.pdf 20000,00
Allianz, a.s. Poistná zmluva.zip
Príloha č.1.JPG
Príloha č.2.JPG
Príloha č.3.JPG
Príloha č.4.JPG
Príloha č.5.JPG
Príloha č.6.JPG
 
1284462,00


 

 

Fotogaléria: Zmluvy

Táto fotogaléria je prázdna.

Kontakt

Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená 42
082 14
051 / 7997719 obecstrstena@gmail.com